Foliendigitaldruck auf Glas, JR Office, Osaka 2018